У циљу развијања хоризонталног учења у нашој Установи, реализовани су активи у два циклуса: „Ни црно ни бело“ и „Подршка развоју критичког мишљења“, где су приказани одабрани садржаји у форми радионица, на којима су примењивана знања са обука и семинара у оквиру пројекта „Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији“ (ЦИП Центар).

Циљ оваквих актива је освешћивање властите праксе, са акцентом на примену различитих техника у раду са децом кроз радионице.

Фокус је стављен на:
  • Промишљање у пракси
  • Планирање/праћење/посматрање/индивидуализацију
  • Саморефлексију (ставови, уверења, предрасуде, системи вредности…)
  • Осмишљавање подстицајне средине за учење (главни покретач – игра као избор)
  • Примена (кратке секвенце унутар радне групе)

Реализацију ових радионица спровео је Пројектни тим заједно са едукованим васпитачима.

Планови за даље:
  • Примена научених техника у раду
  • Организација показних радионица (презентација програма) на нивоу радне групе васпитача, вртића, едукативних родитељских састанака
  • Прикупљање дечјих продуката, који су настали на реализованим активностима (цртежи, фотографије, аудио/видео снимци, постери…)
  • Постепено формирање дечјег и сопственог ПОРТФОЛИА
  • Осмишљавање начина за евалуацију/ мишљење деце о новим техникама/методама рада.