Улога педагога усмерена је на тимски рад, а суштина свих наших намера је стварање заједнице деце и одраслих која се међусобним поштовањем, толеранцијом и помагањем развија и учи.

Полазишта у планирању свих активности су:

  • Стварање подстицајне средине за учење
  • Партнерски односи са свим учесницима васпитно-образовног процеса
  • Креативност и заједнички истраживачки процес
  • Размене мишљења и искустава са свим учесницима уже и шире заједнице

Континуирано праћење најновијих достигнућа из области педагошке теорије и праксе.

Из наведеног произилазе следећи циљеви у односу на:

Дете

планирамо и пратимо квалитет услова у којима деца у вртићу живе – квалитет живота детета у складу са његовим потребама и могућностима, учествујемо у креирању подстицајне средине за учење, где дете може да буде иницијатор и креатор простора у којем борави, садржаја којима се бави и односа које успоставља, бавимо се темама уважавања различитости, инклузивности и мултикултуралности.

Bаспитаче

пратимо, процењујемо и помажемо васпитачима у унапређивању васпитно-образовног процеса (мотивишемо на увођењу иновација у раду са децом, помажемо васпитачима у рефлексији васпитно-образовне праксе, промовишемо савремене методичке приступе у раду са децом,пружамо помоћ васпитачима у препознавању и процени дететове потребе, пратимо уређење центара интересовања); подршка смо и помоћ васпитачима у интеракцији са родитељима, помажемо у вођењу педагошке документације и белешки, подстичемо стручно усавршавање, помажемо васпитачима приправницима у раду…

Pодитеље

стварамо услове за развијање партнерских односа са родитељима (информишемо и пружамо помоћ у процесу адаптације на нову средину, подстичемо међусобну сарадњу у свим етапама развоја-од планирања до вредновања, пружамо подршку у васпитним дилемама у процесу раста и развоја детета..)

Oкружење

сарађујемо са културно-уметничким, васпитно-образовним, стручним и научним организацијама и установама ради унапређивања и обогаћивања васпитно-образовног рада и ради остваривања дететових права и потреба.

Мирјана Бачевић, педагог