Превентивно-здравствена заштита деце која бораве у предшколској установи „Звездара“, обавља се на основу Правилника о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи. Спроводи према Стручно методолошком упутству за спровођење неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколским установама које су споразумно донели Министар просвете, науке и технолошког развоја и министар здравља („Службени гласник РС“, бр. 112/17) на основу члана 3. став 2 Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 101/17) .

Основни задатак програма је брига о правилном психичком и физичком развоју деце, њиховој безбедности и здрављу. Програм се спроводи у предшколским установама у сарадњи са Министарством здравља, просвете, надлежним Домовима здравља, ГЗЗЈЗ и Секретаријатом за дечију заштиту.

Носиоци активности су медицинске сестре – сарадници на унапређивању превентивно здравствене заштите, и медицинске сестре – сарадници на пословима неге и превентивно здравствене заштите у јаслицама и вртићима.

Неге и превентивно здравствене заштите деце обухвата:

  • Програмирање, реализацију и унапређивање здравствено-васпитних активности усмерених ка усвајању здравих стилова живота у циљу очување и унапређивање здравља деце.

  • Праћење општег стања и понашања детета у васпитној групи, правовремено реаговање на промене, издвајање детета и позивање родитеља, односно надлежне здравствене установе.

  • Узимање основних података о здравственом стању детета од родитеља, односно старатеља, праћење општег изгледа детета.

  • Праћење понашања детета за време храњења, игре, неге, одмора и уочавање присуства знакова који упућују на могућност занемаривања, злостављања, односно злоупотребе деце.

  • Хигијенско – епидемиолошке мере које сестра планира и реализује на годишњем, месечном, недељном, дневном нивоу у складу са епидемиолошком ситуацијом.

  • Друге хигијенско епидемиолошке мере у складу са законом.