УЛОГА ЛОГОПЕДА – СТРУЧНОГ САРАДНИКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
– РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

У контексту развоја говорно језичких функција мере ране интервенције које се односе на „поље рада“ логопеда – стручног сарадника у предшколској установи подразумевају подстицање и развој свих компонената говорно језичког развоја и коришћења говора у комуникативне сврхе. Логопед учествује у креирању стимулативне и подстицајне средине за говор и комуникацију где је сваком детету пружена могућност да у размени са другима практикује разноврсну употребу говора. У таквој средини дете ступа у контакт са децом и одраслима, комуницира невербално и вербално, игра се, истражује, експериментише, практикује усвојене обрасце понашања, развија и усваја нова и отворено је за нова искуства. Тимским радом и мултидисциплинарним приступом стварају се услови за развој комуникативних способности где се негује пожељна клима и ствара се „заједница која учи“ у којој се сви актери (деца и одрасли) осећају добро, ангажовано, укључено и уважено. „Заједница која учи“ је живи организам који је променљив, динамичан и који се непрекидно гради, мења и расте. Поштују се дечји развојни ресурси и полази од оног што деца поседују, што имају у себи.

Када је реч о говорно језичком развоју мислимо на ресурсе које ИГРА а посебно симболичка игра носи сама по себи и која је саставни део одрастања деце. Логопед – стручни сарадник има значајну улогу у успостављању односа поверења и партнерства између породице и предшколске установе. Родитељ је партнер који је кроз информисање, едукацију и подршку равноправно укључен у стимулацију комуникативних способности.

Према Каталогу радних места и звања у јавном сектору, дефинисана је улога логопеда – стручног сарадника у предшколској установи:

„Логопед применом теоријских и практичних сазнања доприноси остваривању и унапређивању васпитно образовног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стардадима постигнућа деце дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр, 88/2017 и 27/2018 – др. закони), као и посебним Законима.“

Улога је специфична, слојевита и систематична. Мере ране интервенције за развој комуникативних способности у оквиру „заједнице која учи“ пружају велике могућности за развој активне говорне праксе у размени са другима на релацији дете-дете (вршњачка размена), са старијом и млађом децом, али и са одраслима (дете-васпитач-логопед-родитељ). Деца у оквиру предшколске установе активно учествују и „живе говор“, могу да изразе своје игровне и стваралачке капацитете које подстичу на говорну размену.

Континуирано промишљање, преиспитивање сопствене праксе, увођење новина у рад, интегрисање стечених сазнања у практичан рад, саставни су део улоге стручног сарадника логопеда у предшколству.

Он планира, анализира, вреднује и сходно томе мења своју праксу,
јер он је „неко“ ко :

Улога логопеда – стручног сарадника у предшколској установи је креирање стимулативне средине за развој комуникативних способности, развијање партнерских односа и подстицање активне улоге породице, сензибилизација и едукација васпитно образовног кадра, као и развијање инклузивног приступа.

Логопед – стручни сарадник
Милана Јеловац